Akkerbouwplaza

is een initiatief van brancheorganisatie akkerbouwALGEMENE VOORWAARDEN

Akkerbouwplaza wil zich dienstbaar opstellen aan alle bij de akkerbouw betrokken partijen. Dat betekent niet dat er voor Akkerbouwplaza geen spelregels zijn. Deze algemene voorwaarden gelden voor de producten en diensten (w.o. abonnementen) die de Brancheorganisatie Akkerbouw via Akkerbouwplaza aanbiedt. U kunt de algemene voorwaarden ook downloaden.

Artikel 1: Definities
1.1. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

  • Akkerbouwplaza: een handelsnaam van de Brancheorganisatie Akkerbouw voor de levering van (web)producten en (web)diensten.
  • Gebruiker: ieder die een abonnement met Akkerbouwplaza heeft afgesloten.
  • Aanbieder: partij die informatie via Akkerbouwplaza aanbiedt (bijvoorbeeld door middel van het huren van een kavel).
  • Klant: Gebruiker en/of Aanbieder.
  • Partijen: Akkerbouwplaza en Klant.
  • Abonnement: iedere overeenkomst tussen Akkerbouwplaza en Klant.

Artikel 2: Toepasselijkheid
2.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle Abonnementen van Akkerbouwplaza.
2.2. Met het aangaan van een Abonnement, geeft Klant aan de algemene voorwaarden te hebben gelezen en akkoord te zijn met de inhoud.
2.3. Van het in deze algemene voorwaarden bepaalde kan uitsluitend door de Brancheorganisatie Akkerbouw worden afgeweken indien dit expliciet in de abonnementsvoorwaarden is opgenomen.
2.4. Akkerbouwplaza is bevoegd applicaties van Aanbieder in het portaal op te nemen welke voor rekening en risico van Aanbieder komt. Akkerbouwplaza aanvaardt voor deze applicaties geen enkele verantwoordelijkheid. Op deze applicaties zijn de onderhavige voorwaarden niet van toepassing.

Artikel 3: Wijzigingen
3.1. De Brancheorganisatie Akkerbouw kan de algemene voorwaarden wijzigen. Aanpassingen zullen, via de e-mail, aan Klant worden gemeld. Indien de wijziging nadelig uitpakt voor Klant en Klant niet akkoord is met de wijziging, wordt zij tot tien werkdagen na het melden van de wijziging in de gelegenheid gesteld om het Abonnement te beëindigen. Na deze tien werkdagen vervalt het recht op ontbinding.

Artikel 4: Prijzen
4.1. Alle prijzen, getoond op Akkerbouwplaza, zijn exclusief omzetbelasting en eventuele andere heffingen die van overheidswege worden opgelegd.

Artikel 5: Betaling
5.1. De administratie en facturatie van Abonnementen aan Gebruiker verloopt via Dienstencentrum Agrarische markt BV (hierna: DCA). De bepalingen aangaande betaling in de algemene voorwaarden van DCA gelden hier onverkort.
5.2. De administratie en facturatie van Abonnementen aan Aanbieder verloopt via Akkerbouwplaza.
5.3. Betaling van het factuurbedrag door Aanbieder dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, door overschrijving ten gunste van een door Akkerbouwplaza aan te wijzen bankrekening.
5.4. Indien Aanbieder niet binnen de onder 5.3. van dit artikel genoemde fatale termijn heeft betaald, is hij in verzuim zonder dat enige ingebrekestelling is vereist en heeft Akkerbouwplaza het recht vanaf de vervaldatum aan Aanbieder de wettelijke rente, doch met een minimum van 3% per kwartaal, in rekening te brengen tot op de dag van algehele voldoening. Indien Aanbieder in verzuim is, failliet wordt verklaard, surséance van betaling wordt verleend of toepassing van de wettelijke schuldsaneringsregeling aanvraagt alsook indien Akkerbouwplaza zijn onderneming beëindigt, worden alle vorderingen van Akkerbouwplaza ter zake van verrichte werkzaamheden en gemaakte kosten onmiddellijk opeisbaar.
5.5. Alle kosten van gerechtelijke of buitengerechtelijke incassering van de vordering door Akkerbouwplaza zijn voor rekening van Aanbieder.

Artikel 6: Leveringstermijn
6.1. Een door Akkerbouwplaza opgegeven leveringstermijn is gebaseerd op de op dat moment geldende omstandigheden, of verstrekte gegevens (in geval er door derden een dienst wordt geleverd).
6.2. Indien Akkerbouwplaza voor de uitvoering van het Abonnement gegevens van Klant nodig heeft die door Klant moeten worden verstrekt, kan de leveringstermijn niet eerder ingaan dan op de eerste werkdag nadat alle benodigde gegevens of hulpmiddelen in het bezit zijn van Akkerbouwplaza.
6.3. Bij overschrijding van een leveringstermijn heeft Klant geen recht op enige schadevergoeding alsmede het recht om een Abonnement te beëindigen, tenzij de overschrijding een gevolg is van aantoonbare schuld of nalatigheid van Akkerbouwplaza.

Artikel 7: Risico
7.1. Akkerbouwplaza is niet aansprakelijk voor verlies of beschadiging van software, hardware, informatie, bestanden en/of gegevens die in het kader van het Abonnement aan Klant worden aangeboden.

Artikel 8: Intellectueel eigendom
8.1. Een Abonnement geeft Gebruiker toegang tot specifieke informatie op Akkerbouwplaza. Het is Gebruiker niet toegestaan om zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Akkerbouwplaza de via het Abonnement verkregen informatie te delen, te publiceren of te verveelvoudigen.
8.2. De inloggegevens waarmee Gebruiker toegang verkrijgt tot de gegevens waarvoor het Abonnement is afgesloten zijn strikt persoonlijke en worden door Gebruiker niet gedeeld.

Artikel 9: Sancties bij publicatie, deling of verveelvoudiging
9.1. Indien Gebruiker de in artikel 8 genoemde voorwaarden niet naleeft, kan het bestuur van de Brancheorganisatie Akkerbouw Gebruiker een sanctie opleggen van maximaal € 95.000,00 (vijfennegentigduizend euro) per geconstateerde overtreding van de in artikel 8 genoemde voorwaarden.

Artikel 10: Beheer van het portaal
10.1. De verantwoordelijkheid voor het beheer van het portaal ligt bij Akkerbouwplaza. Akkerbouwplaza verplicht zich dit beheer zorgvuldig en met de nodige waarborgen uit te voeren.
10.2. Akkerbouwplaza is gerechtigd het portaal tijdelijk buiten gebruik te stellen en/of het gebruik ervan te beperken voorzover dit noodzakelijk is voor het redelijkerwijs benodigde onderhoud, de aanpassing en/of de verbetering daarvan.
10.3. Akkerbouwplaza is gerechtigd wijzigingen aan te brengen in de login-procedure voor het portaal en van haar eronder vallende applicaties.
10.4. Akkerbouwplaza is niet aansprakelijk voor kosten of schade van welke aard dan ook van Klant als gevolg van het onder 10.1., 10.2. en 10.3. van dit artikel bepaalde.

Artikel 11: Klacht
11.1. Een reclame of klacht met betrekking tot de verrichte werkzaamheden en/of het factuurbedrag dient schriftelijk binnen tien werkdagen na de verzenddatum van de factuur, van de stukken of van de informatie waarover Klant reclameert, dan wel binnen tien werkdagen na de ontdekking van het gebrek, mits Klant aantoont dat hij het gebrek niet eerder kon ontdekken, aan Akkerbouwplaza te worden kenbaar gemaakt.
11.2. Akkerbouwplaza zal zich binnen één maand schriftelijk uitspreken over de onder 11.1. bedoelde reclame of klacht.
11.3. Een reclame of klacht als bedoeld onder 11.1. van dit artikel schort de betalingsverplichting van Klant niet langer op dan maximaal één maand.
11.4. Betaling door Klant houdt op geen enkele wijze afstand van recht in.

Artikel 12: Beëindiging/ontbinding
12.1. Abonnementen worden voor een onbepaalde tijd afgesloten: jaarlijks wordt het abonnement automatisch gecontinueerd, tenzij één van de partijen uiterlijk tien werkdagen voor een nieuwe abonnementstermijn schriftelijk te kennen geeft het Abonnement niet te willen voortzetten.
12.2. Bij voortijdige beëindiging van het Abonnement vindt er geen verrekening of terugbetaling plaats, tenzij de omstandigheden volgens Akkerbouwplaza verrekening of terugbetaling rechtvaardigen.

Artikel 13: Aansprakelijkheid
13.1. Gebruiker vrijwaart Akkerbouwplaza voor alle aansprakelijkheid met betrekking tot informatie verkregen via Akkerbouwplaza, met inbegrip van informatie van Aanbieders waarnaar Akkerbouwplaza verwijst. Gebruiker vrijwaart Akkerbouwplaza tevens voor schade die direct of indirect voortvloeit uit fouten in producten en diensten, tenzij deze te wijten is aan opzet of grove schuld van de zijde van Akkerbouwplaza.

Artikel 14: Overmacht
14.1. Onder overmacht wordt verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop Akkerbouwplaza geen invloed kan uitoefenen doch waardoor Akkerbouwplaza niet in staat is zijn verplichtingen na te komen dan wel verdere naleving van het Abonnement redelijkerwijze niet van Akkerbouwplaza kan worden verlangd, zoals interruptie van het telecommunicatie- of elektriciteitnetwerk, tijdelijke interruptie van het portaal als gevolg van oorzaken die buiten het bereik van Akkerbouwplaza liggen, of in het geval van ver-anderingen, vernietigingen, storingen of obstakels voortkomend uit frauduleuze of onrechtmatig verschafte dan wel verkregen toegang tot (onderdelen van) het portaal, en alle andere omstandigheden die de naleving van het Abonnement onmogelijk maken of in onredelijke mate belemmeren.
14.2. Onder overmacht dient ook te worden verstaan een faillissement van een door Akkerbouwplaza voor uitvoering van de overeenkomst ingeschakelde onderaannemer. Akkerbouwplaza heeft alsdan het recht een andere onderaannemer in te schakelen en de resterende diensten tegen dezelfde voorwaarden af te ronden.
14.3. Indien Akkerbouwplaza door een niet toerekenbare tekortkoming (overmacht) niet aan haar verplichtingen kan voldoen, wordt de nakoming van die verplichtingen opgeschort voor de duur van de overmachtstoestand.
14.4. Indien Klant een zogenoemde overmachtstoestand constateert, meldt Klant dit direct aan Akkerbouwplaza.
14.5. Indien de overmachtstoestand, vanaf het moment van melding door de Klant, langer duurt dan 31 aaneengesloten dagen, hebben beide partijen het recht het Abonnement te ontbinden. Het bepaalde in artikel 12.2 is hierbij mutatis mutandis van toepassing.

Artikel 15: Inschakelen van of overdracht aan derden
15.1. Akkerbouwplaza is bevoegd om alle rechten en verplichtingen inzake Akkerbouwplaza aan een derde over te dragen. Klant wordt in een dergelijke situatie minimaal tien werkdagen voor de feitelijke overdracht geïnformeerd.
15.2. Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft Akkerbouwplaza het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.

Artikel 16: Afsluiten of onderbreken van toegang tot Akkerbouwplaza
16.1. Akkerbouwplaza mag de toegang van Aanbieder tot (onderdelen van) het portaal afsluiten of onderbreken indien naar zijn oordeel Aanbieder middels de door Aanbieder aangeleverde data een wet of regel schendt die van toepassing is in Nederland of daar waar de overeenkomst uitgevoerd wordt, of vanwege een beslissing door of vanwege een bevoegde autoriteit.
16.2. Het onder 16.1. bedoelde afsluiten of onderbreken geeft Aanbieder geen recht op schadevergoeding of enige andere compensatie.

Artikel 17: Toepasselijk recht, bevoegde rechter
17.1. Op deze voorwaarden, alsmede op ieder Abonnement, is Nederlands recht van toepassing. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitgesloten.
17.2. Alle geschillen die ontstaan naar aanleiding van deze algemene voorwaarden of welke vallen binnen de werkingssfeer van Akkerbouwplaza worden voorgelegd aan een daartoe bevoegde rechter. Beide partijen onderwerpen zich aan het oordeel van deze rechter.

Artikel 18: Slotbepalingen
18.1. Indien een of meer bepalingen van de overeenkomst en/of deze algemene voorwaarden onverbindend zouden blijken te zijn, dan blijven de overige bepalingen van de overeenkomst en van de algemene voorwaarden tussen partijen van kracht.
18.2. Partijen verbinden zich om de niet-verbindende bepalingen te vervangen door zodanige bepalingen, die wel verbindend zijn en zo min mogelijk – gelet op het doel en de strekking van de overeenkomst en de algemene voorwaarden – afwijken van de niet-verbindende bepalingen.
18.3. Door ondertekening van de overeenkomst vervallen alle reeds eerder tussen partijen gemaakte mondelinge dan wel schriftelijke afspraken en overeenkomsten ter zake.
18.4. Zowel wat betreft gesloten overeenkomsten als wat betreft de uitvoering daarvan is Akkerbouwplaza gerechtigd een ander in zijn plaats te stellen.